Járványhelyzet: Tájékoztatás a Látogatási és intézményelhagyási eljárásrend változásáról

Jelenlegi hirdetményünk 2023 október 26. napjától érvényes.
Bővebb információ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.
(28) 410 364

Érdekvédelem


Az otthonban a lakók érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum, az Ellátottjogi Képviselő és a Betegjogi képviselő látja el.

Az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
 • megtárgyalja az intézményben élők panaszait ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 • tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 • intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.


 • Az Érdekképviseleti Fórum tagjai az intézmény székhelyén és telephelyein:

  Székhely, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.:
 • Valicsek Mária elnök, Kollár Jánosné ellátottak

 • Szilágyi Katalin hozzátartozó,

 • Czifrák Orsolya az intézmény munkatársa

 • Hassay Zsófia a fenntartó önkormányzat képviselője

 • Ozory Ház Telephely, Gödöllő, Dózsa György út 65./A.:
 • Pancsovai Erzsébet elnök, Somogyi Antalné ellátottak,

 • Weidl Valterné hozzátartozó,

 • Mészáros Lászlóné az intézmény munkatársa

 • Hassay Zsófia a fenntartó önkormányzat képviselője


 • Budapest Csokonai Utcai Telephely:
 • Kalocsai Gizella elnök, Hornyák József Miklósné ellátottak

 • Fülöpné Helebrand Éva hozzátartozó

 • Kőszegi Ágnes az intézmény munkatársa

 • Niedermüller Péter a Fenntartó önkormányzat képviselője


 • Budapest Béla Utcai Telephely:
 • Brusznyiczki Jánosné elnök, Horváth Istvánné ellátottak

 • Tóthné Göndör Lilla hozzátartozó

 • Feketéné Szili Mónika az intézmény munkatársa

 • Niedermüller Péter a Fenntartó önkormányzat képviselője

 • Az Ellátottjogi Képviselő az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

  Feladatai:


 • megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
 • segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
 • segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál,
 • a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,
 • az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
 • intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
 • észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
 • amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé,
 • a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.
 • Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik.

 • Intézményünk Ellátottjogi Képviselője:

  Székhelyen és Ozory Ház telephelyen:
  Forgács Béla

  Elérhetősége ide kattintva tekinthető meg.


  Intézményünk Betegjogi képviselője:

  Szécsiné Fazekas Márta

  Elérhetősége ide kattintva tekinthető meg.


  Budapest Csokonai utcai és Budapest Béla utcai telephelyen:
  Sajtos Éva

  Elérhetősége ide kattintva tekinthető meg.